Semalt: Adhli mahabat ulgamlaryny nädip petiklemeli?

Brauzer mahabatlary diňe bir wizual däl, eýsem möhüm howpsuzlyk töwekgelçiligini döredýär. Bu mahabatlary petiklemegiň birnäçe ahlak täsiri bar. Brauzeriňizde mahabat bloklaýjylaryny ornaşdyrmak bilen, kodlaşdyrmagyň, dizaýn etmegiň we adatça mugt görýän mazmunyňyzyň aýlyk haklaryny azaldýarsyňyz. Blokirlemek isleýän mahabatlaryňyz, beýleki zatlaryň hemmesini onlaýn ýerleşdirmek üçin serişde berýän şol bir mahabatdyr. Şeýle-de bolsa, bu mahabatlaryň ýygylygy ahyrky netijede göz aýlamak tejribesini pese gaçyrýar.

Semalt” -yň marketing guraly Maýkl Braun bu ýerde ýatda saklamaly birnäçe nokady hödürleýär:

 • Mahabat bloklaýjylary gaty kanuny, bu bolsa hiç hili çäklendirmäniň ýokdugyny aňladýar. Mahabatlary nädip blokirlemelidigi baradaky karar doly size bagly. Mahabat blokirleýjisini ulanmak kararyna gelseňiz, arassalygyna göz ýetiriň we size gowy hyzmat eder. Şeýle-de bolsa, olaryň käbir çäklendirmeleri bar.
 • Mahabat bloklaýjylaryny maliýeleşdirmek bir guramadan ýa-da bir adamdan gelýär. Şonuň üçin hyzmatyny ulanmazdan ozal kompaniýa barada gözleg geçirmeli. Olar bilen ýazylsaňyz, ähli mahabatlaryň ahlak taýdan petiklenjekdigine göz ýetirmeli. Mahabat blokirleme hyzmatynyň eýeçiliginiň üýtgemegi we täze eýeleriň mahabat salgylaryndan geçmek üçin käbir kompaniýalardan baýrak alýan ýagdaýlary bar.
 • Brauzere giňeltme goşmak, şübhesiz brauzeri haýalladar. Şeýle-de bolsa, täsirli enjamyňyz bar bolsa, bu sizi alada goýmaly däldir. Otherwiseogsam, bir wagtyň özünde iki ýa-da üç tab bilen çäklenmeli bolmagyňyz mümkin.
 • Giňeldişler, wagtyňyzy we çeşmeleriňizi has köp alýan yzygiderli täzelenmeleri talap edýär.
 • Mahabat bloklaýjylary abuna ýazylmazdan gowy işläp bilmez. Blokirlemek isleýän web sahypalaryňyzyň sanawyny saýlamaly we blokirleme sanawyna el bilen goşmaly.
 • Birnäçe brauzeri işletseňiz, ulgamlaýyn mahabat blokirleýjisini işletmek mümkin däl.

Bagtymyza, abuna ýazylmazdan mugt has gowy çözgüt bar. Tutuş ulgam üçin mahabatlary hemişelik bloklaýar. Ony gurmak üçin programma üpjünçiligi gerek däl, ýagny ulgamyňyzy haýallatmaz.

Ine:

Baş faýllary MVPS-den guruň. Belli mahabat serweri URL-lerini null nyşan bilen üýtgedýär. Haçan-da kompýuter internete girmäge synanyşsa, mahabaty göçürip almajak bu manysyz häsiýeti yzyna gaýtaryp berer, bu bolsa öz gezeginde size köp wagt we serişde tygşytlar. Aşakda MVPS usuly bilen mahabatlary elde blokirlemegiň prosesi bar.

 • Dolandyryjy aýratynlyklaryňyzyň bardygyny tassyklaň. Şol bir wagtyň özünde Windows düwmesini we R düwmesini basyp "Işlet" konsolyny açyň.
 • "Services.Msc" -i giriziň we "DNS Müşderi" opsiýasyny tapyň. Oňa sag basyň we "Sypatlar" -a aşak aýlaň we "Dur" saýlaň.
 • "Başlangyç görnüşi" açylýan menýudan "Gollanma" ýa-da "Öçürilen" saýlaň. Hünärmenler Gollanma görnüşini maslahat berýärler.
 • Täze sazlamalary ulanyň we täzeden açyň.
 • "C: \ Windows \ System32 \ drives \ etc" -däki baş faýllary täzelenenler bilen çalyşyň.
 • Antiwirus ýa-da windows goragçysy bu çärä garşy çäre görjek bolsa, ýüz öwüriň.

Indi internetde bolanyňyzda mahabat bloklaýjysy bolmazdan mahabatlary nädip blokirlemelidigini bilýärsiňiz. Baş sahypa faýllaryny yzygiderli täzeläp, görkezilen katalogda çalşyň.

mass gmail